Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma Rybczak i Wspólnicy Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Przyjemna 4 w Jankowicach 
przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

-  Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy 

Dane te są pozyskane w wyniku rejestracji Państwa konta w naszym systemie i rejestrowane w dniu przeprowadzenia 
w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Rybczak i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Przyjemna 4, 44-264 Jankowice, NIP:642-318-72-10.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: Rybczak i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Przyjemna 4, 44-264 Jankowice lub
email: poczta@rybczak.com.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres: Rybczak i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Przyjemna 4, 44-264 Jankowice 
lub email: poczta@rybczak.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność 
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług 
z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych.
Firma udostępnia dane :
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej 
firmy Rybczak i Wspólnicy Sp. z o.o.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom 
możliwości korzystania z jego usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej 
zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła 
publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
poczta@rybczak.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: 
Rybczak i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Przyjemna 4, 44-264 Jankowice.

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Damian Rybczak